test string Other positions
Terms and Conditions

TINKLAPIO PRIVATUMO POLITIKA

v.01, galioja nuo 2023.12.10

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši svetainė yra valdoma Uždarosios akcinės bendrovės „TRANSMĖJA“, juridinio asmens kodas: 145130191, registruotos buveinės adresas: Metalistų g. 3, Šiauliai, Lietuvos Respublika (toliau TRANSMĖJA svetainės privatumo politikoje („Privatumo politika“), priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Mes“, „Mūsų“, „Mums“, „Mus“ ar pan.). Atitinkamai Mes esame Jūsų Asmens duomenų, tvarkomų Jums naudojantis TRANSMĖJA svetaine, valdytojas.

Mes gerbiame visų TRANSMĖJA svetainės transmeja.lt („TRANSMĖJA svetainė“) lankytojų, Mūsų verslo partnerių bei jų įgaliotų atstovų ar vadovų ir/ar naudos gavėjų (toliau Privatumo politikoje priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Jūs“, „Jūsų“) teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų Asmens duomenų apsaugą Jums lankantis TRANSMĖJA svetainėje. Privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su pagrindiniais Jūsų Asmens duomenų tvarkymo principais, taip pat informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir šios Privatumo politikos.

Privatumo politika taikoma visų Jūsų Asmens duomenų tvarkymui Jums lankantis ir naudojantis TRANSMĖJA svetaine. Naudodamiesi TRANSMĖJA svetaine bei Mums teikdami savo Asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su ir įsipareigojate laikytis Privatumo politikos nuostatų (nebent Asmens duomenų tvarkymui būtinas aiškus Jūsų sutikimas).

2.  SĄVOKOS

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi tokią žemiau pateikiamą reikšmę:

Asmens duomenys“ – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pvz., pagal vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal fizinius, fiziologinius, genetinius, psichinius ir kt. požymius.

Asmuo“ – bet koks fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi (duomenų subjektas).

BDAR“ – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Duomenų teikimas“ – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje).

Asmens duomenų tvarkymas“ – bet koks automatizuotai arba neautomatizuotai su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas, pvz., rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas ir pan.

Pažeidimas“ – Asmens duomenų saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Tvarkytojas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Valdytojo pavedimu ir jo instrukcijomis tvarko Asmens duomenis.

Valdytojas“ – UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TRANSMĖJA“, juridinio asmens kodas: 145130191, registruotos buveinės adresas: Metalistų g. 3, Šiauliai, Lietuvos Respublika (Valdytojas nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones).

Sutikimas“ – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Asmens valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais sutinkama, kad būtų tvarkomi su Asmeniu susiję Asmens duomenys.

3.  TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Mes renkame ir tvarkome toliau nurodytus Mūsų verslo partnerių (fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų) Asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

3.1. Komercinių pasiūlymų pateikimo tikslu

Asmenims ir juridiniams asmenims, kurie TRANSMĖJA tinklapyje paspaudę mygtuką „Kontaktai“, nurodo savo Asmens duomenis (juridiniai asmenys – duomenis) siųsdami žinutę ir tokiu būdu sutinka gauti pasiūlymą, siųsime pasiūlymus telefonu (trumpąja SMS žinute ir/ar skambučiu) ir/ar el. paštu. Įrašydami informaciją sutinkate, kad su Jumis susisiektume nurodytu telefonu ar el. paštu išsamesnės informacijos, reikalingos pateikti tiksliau Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.

Šiuo tikslu tvarkysime šių asmenų duomenis: kai, pageidaudamas gauti pasiūlymą, kreipiasi juridinis asmuo, tvarkomi tokio juridinio asmens duomenys ir/ar nurodyto jo atstovo (juridinį asmenį atstovaujančio Asmens, pvz., įgalioto asmens, vadovo, valdymo organo nario ar naudos gavėjo) Asmens duomenys, o kai, pageidaudamas gauti pasiūlymą, kreipiasi fizinis asmuo – tvarkomi šio Asmens Asmens duomenys.

Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas (darbovietė), pateikta žinutė ir pridėtuose dokumentuose pateikti duomenys.

KAI WWW.TRANSMEJA.LT SVETAINĖS SKILTYJE „KONTAKTAI“ ĮVEDATE SAVO ASMENS DUOMENIS IR PASPAUDŽIATE „SIŲSTI LAIŠKĄ“, JŪS SUTINKATE PATEIKTI SAVO ĮVESTUS (ASMENS) DUOMENIS IR PASIRENKATE GAUTI MŪSŲ PASIŪLYMUS. TAIP JŪS SUTINKATE, KAD UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TRANSMĖJA“, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, SU JUMIS SUSISIEKTŲ EL. PAŠTU, TELEFONU AR TRUMPĄJA SMS ŽINUTE, SIEKDAMAS PASIŪLYTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRANSMĖJA“ TEIKIAMAS PASLAUGAS (ĮSKAITANT TEIKIAMAS BENDRADARBIAUJANT SU PARTNERIAIS, PVZ., MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIAIS) AR TEIRAUTIS JŪSŲ NUOMONĖS APIE PASLAUGAS BEI TVARKYTŲ IŠ JŪSŲ GAUTUS JŪSŲ (ASMENS) DUOMENIS (TELEFONO NUMERIS, VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTO ADRESAS, PATEIKTA ŽINUTĖ IR PRIDĖTUOSE DOKUMENTUOSE ESANTYS DUOMENYS) ŠIO SUTIKIMO PAGRINDU IR SĄLYGOMIS.

DUOTĄ SUTIKIMĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRANSMĖJA“ PRANEŠIMAMS GAUTI GALITE BET KADA ATŠAUKTI NEPATIRDAMI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ. TURITE TEISĘ BET KADA ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ PRANEŠDAMI APIE SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ EL. PAŠTU DPO@TRANSMEJA.LT. GAVUS SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ, MES NEDELSIANT NUTRAUKSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ PRANEŠIMŲ SIUNTIMO TIKSLU IR PRANEŠIMŲ NEBESIŲSIME. SUTIKIMO ATŠAUKIMAS NEDARYS POVEIKIO SUTIKIMU PAGRĮSTO JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, ATLIKTO IKI SUTIKIMO ATŠAUKIMO, TEISĖTUMUI.

Mes pasiūlymų gavimo tikslu Jūsų Asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų Asmens duomenų tvarkymą priemonėmis.

Jūsų Asmens duomenis gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime. Mes imsimės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Asmens duomenų tvarkymą, juos perduodant nurodytiems asmenims.

Jūsų Asmens duomenys iš kitų nei Jūs šaltinių šiuo tikslu nerenkami.

Jūsų Asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu šio Sutikimo komercinių pasiūlymų pateikimui pagrindu bus tvarkomi 2 metus nuo Sutikimo suteikimo dienos arba iki Jūsų Sutikimo atšaukimo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Sutikimą saugosime dar 1 metus po Sutikime nurodyto duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Jums nesutikus gauti Mūsų pasiūlymų, neturėsime galimybės Jums pranešti aktualių pasiūlymų.

Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Kokias teises Jūs turite?“. Klausimus dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo Mums galite užduoti el. paštu dpo@transmeja.lt.

3.2. Darbo / praktikos pasiūlymų pateikimo tikslu

Asmenims ir juridiniams asmenims, kurie TRANSMĖJA tinklapyje paspaudę mygtuką „Siūlome darbą“, pasirinkę dominantį pasiūlymą apie laisvą darbo ar praktikos vietą nurodo savo Asmens duomenis siųsdami žinutę ir tokiu būdu sutinka gauti pasiūlymą, siųsime pasiūlymus telefonu (trumpąja SMS žinute ir/ar skambučiu) ir/ar el. paštu. Įrašydami informaciją sutinkate, kad su Jumis susisiektume nurodytu telefonu ar el. paštu išsamesnės informacijos, reikalingos pateikti tiksliau Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.

Šiuo tikslu tvarkysime šių asmenų duomenis: kai, pageidaudamas gauti pasiūlymą, kreipiasi fizinis asmuo – tvarkomi šio Asmens duomenys.

Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pateikta žinutė ir pridėtame gyvenimo aprašyme (CV) šių Asmenų nuožiūra pateikti Asmens duomenys.

KAI WWW.TRANSMEJA.LT SVETAINĖS SKILTYJE „SIŪLOME DARBĄ“ PASIRENKATĘ DOMINANTĮ PASIŪLYMĄ, ĮVEDATE SAVO ASMENS DUOMENIS IR PASPAUDŽIATE „PATEIKTI PARAIŠKĄ“, JŪS SUTINKATE PATEIKTI SAVO ĮVESTUS ASMENS DUOMENIS IR PASIRENKATE GAUTI MŪSŲ PASIŪLYMUS. TAIP JŪS SUTINKATE, KAD UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TRANSMĖJA“, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, SU JUMIS SUSISIEKTŲ EL. PAŠTU, TELEFONU AR TRUMPĄJA SMS ŽINUTE, SIEKDAMAS PASIŪLYTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRANSMĖJA“ LAISVĄ DARBO AR PRAKTIKOS POZICIJĄ TVARKYTŲ IŠ JŪSŲ GAUTUS JŪSŲ (ASMENS) DUOMENIS (TELEFONO NUMERIS, VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTO ADRESAS, PATEIKTA ŽINUTĖ IR PRIDĖTUOSE DOKUMENTUOSE ESANTYS DUOMENYS) ŠIO SUTIKIMO PAGRINDU IR SĄLYGOMIS.

DUOTĄ SUTIKIMĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRANSMĖJA“ PRANEŠIMAMS GAUTI GALITE BET KADA ATŠAUKTI NEPATIRDAMI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ. TURITE TEISĘ BET KADA ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ PRANEŠDAMI APIE SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ EL. PAŠTU DPO@TRANSMEJA.LT. GAVUS SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ, MES NEDELSIANT NUTRAUKSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ PRANEŠIMŲ SIUNTIMO TIKSLU IR PRANEŠIMŲ NEBESIŲSIME. SUTIKIMO ATŠAUKIMAS NEDARYS POVEIKIO SUTIKIMU PAGRĮSTO JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, ATLIKTO IKI SUTIKIMO ATŠAUKIMO, TEISĖTUMUI.

Mes pasiūlymų gavimo tikslu Jūsų Asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų Asmens duomenų tvarkymą priemonėmis.

Jūsų Asmens duomenis gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime. Mes imsimės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Asmens duomenų tvarkymą, juos perduodant nurodytiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi popieriniu ir/ar skaitmeniniu formatais.

Gavus Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų kandidatų duomenų bazėje kaupimo tikslu, Jūsų asmens duomenis saugosime 5 (penkis) metus, darbo pokalbio įrašą 1 (vienerius) metus. Jūs pasiliekate teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti panaikinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės.

Pasibaigus Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime. Taip pat Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir negrąžinamai panaikinsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgiau nei nurodyta Politikoje asmens duomens gali būti saugomi tik šiais žemiau išvardintais atvejais:

   1. jei Jūsų duomenys reikalingi tinkamam skundo, ginčo išsprendimui;
   2. jei yra pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veiklos, dėl kuriuos yra atliekamas tyrimas;
   3. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Jums nesutikus gauti Mūsų pasiūlymų, neturėsime galimybės Jums pranešti aktualių pasiūlymų.

Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Kokias teises Jūs turite?“. Klausimus dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo Mums galite užduoti el. paštu dpo@transmeja.lt.

4.  KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome:

 • tik turėdami teisėtą Asmens duomenų tvarkymo pagrindą;
 • tik Privatumo politikoje apibrėžta tvarka ir tik Mūsų nustatytų (ir Jums šioje Privatumo politikoje nurodytų), apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • tik tokia apimtimi, kuri yra būtina ir pakankama šios Privatumo politikos tikslams įgyvendinti;
 • tik tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra tikslūs, o sužinoję apie netikslius Asmens duomenis, jų tvarkymą ribosime;
 • tokiu būdu, kuris apsaugotų Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, naudodami tinkamas technines ir organizacines priemones;
 • pavesdami Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tik Mūsų įgaliotiems asmenims, įsipareigojusiems užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą.

Taikome tinkamas saugumo priemones, kad apsaugotume Mūsų tvarkomus Jūsų Asmens duomenis nuo neleistinos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto Asmens duomenų tvarkymo. Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyktų Pažeidimas, galintis turėti dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms, apie tai informuosime teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą nuostatomis. Esant poreikiui Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

5.  KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjekto teises:

 • žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją;
 • prašyti ištaisyti savo Asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti savo Asmens duomenis;
 • prašyti perkelti tam tikrus savo Asmens duomenis;
 • tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą;
 • tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti Mums, kad nesutinkate su savo Asmens duomenų tvarkymu;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau;
 • manydami, kad pažeidžiame Jūsų, Asmens teises, teisės aktų nustatyta tvarka galėsite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes Jūsų teises įgyvendinsime, gavę iš Jūsų nurodytos formos prašymą bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę (pvz., pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pridedant Jūsų paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją). Prašymo formą pildymui rasite ČIA. Užpildytą prašymą galite Mums pateikti el. paštu dpo@transmeja.lt, asmeniškai atvykus į Mūsų biurą (Metalistų g. 3, Šiauliai) arba paštu atsiųsdami Mūsų biuro adresu.

Mes priimame prašymus dėl teisių įgyvendinimo tik jei prašymas užpildytas ir pateiktas rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti. Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir jo neįgyvendinsime, jei prašyme bus nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, ar kita Privatumo politikoje, prašymo formoje ar BDAR nurodyta būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) dokumentai Jūsų (atstovo) tapatybei identifikuoti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo, teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, turėsime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Pažymime, kad Jūsų vardu prašymą gali pateikti ir atstovas pagal pavedimą ar pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas)). Tuomet prie prašymo pridedamas ir atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas (pvz., skenuotas notaro patvirtintas įgaliojimas).

Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma tai padaryti nurodant atsisakymo motyvus per 30 kalendorinių dienų nuo Privatumo politiką atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų iš anksto Jums apie tai pranešant.

Pažymime, kad tas pačias šiame Privatumo politikos skyriuje numatytas Asmens duomenų subjektų teises turi ir Jūsų atstovaujamas fizinis asmuo bei Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovai, atstovai ir naudos gavėjai, kurių Asmens duomenis Jūs pateikėte Mums vadovaujantis šia Privatumo politika. Jūsų atstovaujamam fiziniam ar juridinio asmens vadovui, atstovui ar naudos gavėjui prieštaraujant, kad Mes tvarkytume jų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tvarka (įskaitant aukščiau nurodyta tvarka teiktume ar gautume jų Asmens duomenis įtartinų finansinių operacijų ar sandorių tyrimui vykdyti), prašome nepildyti, nepasirašyti ir Mums neteikti Anketos. Jums nepasirašius Anketos ar Jūsų atstovaujamam fiziniam asmeniui ar Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovui, atstovui ar naudos gavėjui prieštaraujant dėl Asmens duomenų tvarkymo (kai šie tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu), Mes su Jūsų atstovaujamu fiziniu ar juridiniu asmeniu dalykinių santykių nepradėsime arba būsime priversti juos nutraukti.

6. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mūsų vardu ir pavedimu Jūsų Asmens duomenis tvarko tik tinkamai apmokyti, Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą užtikrinantys Mūsų darbuotojai arba patikimi, tinkamai instruktuoti ir kontroliuojami informacinių technologijų paslaugų teikėjai ar TRANSMĖJA svetainės administratoriai (Jūsų Asmens duomenų Tvarkytojai), be to, tik Asmens duomenų tvarkymo tikslams būtina apimtimi. Mūsų pasitelkti Tvarkytojai Jūsų Asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Mūsų nurodymais. Pasitelktas Tvarkytojas pasitelkti pagalbinius tvarkytojus turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį Mūsų sutikimą, nebent šioje Privatumo politikoje ar Tvarkytojo skelbiamuose dokumentuose / taisyklėse yra aiškiai nurodoma kitaip.

Visais atvejais, teikdami Jūsų Asmens duomenis kitiems asmenims, taikome technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenų gavėjai duomenis tvarkytų tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų Asmens duomenų teikimui. Jūsų Asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų Asmens duomenys, užtikrina tinkamą apsaugos lygį arba Jūs sutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų perdavimu.

Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami teisės aktų pažeidimus tiriančioms tarnyboms (pvz., ikiteisminio tyrimo institucijoms), teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tretiesiems asmenims, ginantiems Mūsų, Jūsų ar visuomenės interesus (pvz., teisininkams, antstoliams), tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek leidžiama vadovaujantis teisės aktais.

Apie tokį Jūsų ar Jūsų, vadovaujantis šia Privatumo politika pateiktų, kitų fizinių asmenų Asmens duomenų teikimą Jus informuosime, jei tai būtina pagal teisės aktus ir jei toks informavimas neprieštaraus teisės aktams ar nepakenks teisės aktų saugomų interesų gynimui.

TRANSMĖJA svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines. Pažymime, jog trečiųjų asmenų tinklalapių naudojimui, į kuriuos TRANSMĖJA svetainė pateikia nuorodas, taikomos ir tų svetainių privatumo politikos nuostatos, todėl, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, Mes neprisiimame atsakomybės už šiose svetainėse pateiktos informacijos turinį ir/ar jų veiklą. Siūlome Jums susipažinti su visų trečiųjų asmenų svetainėse taikomomis privatumo ir/ar asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iškart, kai esate nukreipiami arba, kai paspaudus nuorodą TRANSMĖJA svetainėje, patenkate į trečiųjų asmenų svetaines. Tokiu atveju, jei nesutinkate su atitinkamų trečiųjų asmenų taikomomis taisyklėmis, patariame nesinaudoti tokių trečiųjų asmenų svetainėmis ir paslaugomis.

7.  KOKIE SLAPUKAI IR KAIP NAUDOJAMI TRANSMĖJA SVETAINĖJE

Slapukai – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje. TRANSMĖJA svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai, kurie naudojami „TRANSMĖJA“ lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami Jūsų neįidentifikuojant, t.y. gauname nuasmenintą statistinę informaciją;

Pirmosios šalies slapukai: tai yra Mūsų pačių slapukai. 

Trečiosios šalies slapukai: šiuos slapukus pagal susitarimą su mumis pateikia trečiosios šalys.

Slapukų naudojimas analitikai, rinkodarai bei pakartotinei reklamai

Google Analytics

Šioje svetainėje naudojame „Google Analytics“, svetainės lankytojų naudojimo analizavimo paslaugą teikiamą „Google“. „Google Analytics“ – tai „Google“ analizės įrankis, kurį naudodami svetainių ir programų savininkai gali lengviau suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su jų svetainėmis arba programėlėmis Jis gali naudoti slapukų rinkinį informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

Jei prieštaraujate slapukų įrašymui į Jūsų įrenginį analizės tikslais, Jūs galite pasinaudoti „Google“ suteikiama galimybe įsidiegti dažniausiai naudojamų interneto naršyklių plėtinį, kuris išjungia „Google Analytics“ veikimą Jums naršant internete. Plėtinį galite atsisiųsti adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Instaliavus šį plėtinį „Google Analytics“ veikimas bus išjungtas visiškai, ne tik „TRANSMĖJA“ svetainėje.

Taip pat informuojame, kad šioje svetainėje naudojame papildomas „Google Analytics Advertising features“ funkcijas „Demografiniai rodikliai ir pomėgiai“ bei „Pakartotinė reklama“.

Demografiniai rodikliai ir pomėgiai“ funkcijos veikimui mes naudojame „Google Analytics“ slapukus bei „DoubleClick“ slapukus, kad galėtumėme gauti agreguotą ir anoniminę demografinę bei pomėgių informaciją apie TRANSMĖJA svetainės lankytojus.

Pakartotinė reklama“ šios funkcijos pagalba TRANSMĖJA svetainės lankytojams, kurie lankėsi TRANSMĖJA svetainėje ir/ar susidomėję mūsų paslaugomis per reklaminį pranešimą, pakartotinai teikti mūsų administruojamus reklaminius pranešimus „Google“ partnerių svetainėse.

Jūs turite galimybę išjungti personalizuotą pakartotinės reklamos rodymą pakeisdami nustatymus https://adssettings.google.com.

Daugiau informacijos kaip „Google“ naudoja Jūsų informaciją reklamos skelbimui https://safety.google/privacy/ads-and-data/?hl=lt.

Slapukų naudojimo ribojimas bei atsisakymas 

Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Daugumoje interneto svetainių Jūs galite:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus taip pat aukščiau paminėtais būdais išjungti „Facebook“ ir/arba „Google“ atliekamą pakartotinės reklamos teikimą bei analitikos duomenų rinkimą. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Primename, jog visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių neveiks tinkamai. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: www.AllAboutCookies.org bei http://www.youronlinechoices.eu. Informacija kaip pakeisti Jūsų naršyklės nustatymus rasite:

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Žemiau pateiktas TRANSMĖJA svetainėje naudojamų slapukų sąrašas.

Pavadinimas Slapuko naudojimo tikslas Naudojami duomenys Galiojimo laikas Sukūrimo momentas
Analitiniai slapukai
_ga Statistinės informacijos apie naudojimąsi puslapiu rinkimas IP adresas unikalus ID numeris. Apskaita vykdoma per Google Analytics. 1 m. 1 mėn. Pirmą kartą atėjus į puslapį
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio polapius. 24 valandos Pirmą kartą atėjus į puslapį
_conv_s Slapukas į seansą orientuotas. Google Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas. 20 min. Įėjimo į puslapį metu.
_conv_v Slapukas orientuotas į lankytojus.  Google Analytics slapukas, skirtas naujų lankytojų nustatymui Iki 6 mėnesių Įėjimo į puslapį metu.
_uetvid Stebėjimo slapukas. leidžia bendrauti su vartotoju, kuris anksčiau lankėsi mūsų svetainėje  1 metus ir 1 mėnesį. Įėjimo į puslapį metu.
_conv_r Slapukas skirtas rinkodaros tikslams. Šis slapukas saugo dabartinio lankytojo persiuntimo duomenis 6 mėn. Įėjimo į puslapį metu.
cb_mktg Slapukas skirtas statistiniams tikslams. Registruoja statistinius duomenis apie vartotojų elgesį svetainėje. 1 mėn.  Įėjimo į puslapį metu.
_uetsid Slapukas skirtas rinkodaros tikslams. Naudojamas sekti lankytojus keliose svetainėse, siekiant pateikti atitinkamą reklamą pagal lankytojo pageidavimus 1 d. Įėjimo į puslapį metu.
_gac_ Slapukas skirtas rinkodaros tikslams. Šis slapukas saugo ir stebi auditorijos pasiekiamumą. 3 mėn. Įėjimo į puslapį metu.
Intercom-Device-Id- Slapukas orinetuotas į lankytojų ID. Šis slapukas išsaugo unikalų vartotojo ID.  10 mėn. Įėjimo į puslapį metu.

8. KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI? 

Turėdami klausimų dėl Privatumo politikos, Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, siekdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, prašome kreiptis el. paštu dpo@transmeja.lt.

9. KAIP KEIČIAME PRIVATUMO POLITIKĄ?

Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite šioje TRANSMĖJA svetainėje. Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus TRANSMĖJA svetainėje. Planuodami Privatumo politikos pakeitimus, Jums apie tai iš anksto pranešime TRANSMĖJA svetainėje ar kitu būdu.

Jūs įsipareigojate sekti Privatumo politikos pakeitimus. Jei pakeitus Privatumo politiką, Jūs toliau naudojatės TRANSMĖJA svetaine, bus laikoma, kad susipažinote su atnaujinta Privatumo politika (jos pakeitimais) ir įsipareigojate laikytis aktualios Privatumo politikos redakcijos.

Nesutikdami su atliktu Privatumo politikos pakeitimu, neturite teisės naudotis TRANSMĖJA svetaine.

10. COOKIES